Huishoudelijk regelement

Huishoudelijk regelement

Hoofdstuk 1: Doel van de vereniging

Art. 1, 
De vereniging draagt de naam 'Club Holandés de Costa Rica', C.H.C. 
Het verenigingsjaar loopt van 1 februari tot 1 februari.

Art. 2, 
De C.H.C. heeft tot doel de goede verhoudingen tussen Nederlanders en hen die genoemd zijn onder artikel 3 b, c en d, in Costa Rica te bevorderen, waaronder het organiseren van culturele, sociale en sportieve activiteiten onder de leden en deze met raad en daad bij te staan. 
 

Hoofdstuk 2: Lidmaatschap en rechten en plichten van leden

Art. 3, 
Lid van de C.H.C. op individuele basis kunnen worden: 
a. Alle meerderjarige personen, welke de Nederlandse nationaliteit bezitten, of met Nederlanders gehuwd zijn of daarmee duurzaam samenleven. 
b. Alle meerderjarige personen,welke van Nederlandse afstamming zijn, ook indien zij tot een andere nationaliteit genaturaliseerd zijn. 
c. Alle meerderjarige Nederlands-talige personen, van andere nationaliteit. 
d. Personen, die niet vallen onder Art. 3 a, b en c kunnen als geassocieerde leden worden toegelaten. De aanvrage daartoe dient schriftelijk door een lid te geschieden. Het bestuur behoudt zich het recht voor een aanvraag af te wijzen.

Art. 4, 
Het lidmaatschap wordt schriftelijk aangevraagd. Het bestuur verleent het lidmaatschap en behoudt zich derhalve het recht voor de aanvraag niet in te willigen.

Art. 5, 
Indien leden zich door bijzondere verdiensten voor de vereniging hebben onderscheiden, kunnen zij door het bestuur voorgedragen worden voor een Ere-lidmaatschap. Dit Ere-lidmaatschap wordt verkregen na bekrachtiging door de Algemene vergadering.

Art. 6, 
Stemrecht hebben alle onder Artikel 3 a,b,c, genoemde leden en wel ieder afzonderlijk, mits zij de verschuldige contributie hebben voldaan.

Art. 7, 
a. De leden, met uitzondering van Ere-leden en hun partners, zijn verplicht tot een contributie, het bedrag waarvan 
jaarlijks wordt vastgesteld door het bestuur. Dit kan afhankelijk gesteld worden van de burgerlijke staat en het familieverband van ieder lid. 
De contributie geldt voor het verenigingsjaar dat loopt van 1 februari tot 1 februari. 

 b. Het bestuur is gerechtigd om een lid, dat na 1 mei zijn/haar contributie nog niet heeft betaald, te schorsen en drie maanden daarna te royeren.

c. Elk lid kan ten allen tijde zijn lidmaatschap opzeggen.

d. Alleen leden die hun verschuldigde contributie hebben voldaan, hebben recht om bij club aktiviteiten gebruik te maken van de speciale entreeprijs voor leden.

 

 

Hoofdstuk 3: Het bestuur

Art. 8, 
a. Het bestuur bestaat uit tenminste drie leden, namelijk voorzitter, secretaris en penningmeester. Voor de organisatie van activiteiten wordt gewerkt met commissies van vrijwilligers. De bestuursleden vervullen hierbij een coordinerende taak.

b. De voorzitter is belast met de algemene leiding van de vereniging, in samenwerking met de overige leden van het bestuur. De secretaris verzorgt de administratie en de penningmeester heeft het geldelijk beheer. Ter financiele controle zal jaarlijks een clublid gevraagd worden om de financien door te lopen en te controleren.

d. Bij het ontvallen van een bestuurslid is het bestuur gerechtigd zichzelf aan te vullen.

Art. 9, 
Het bestuur vergadert, wanneer het dit nodig acht.

Art. 10, 
De voorzitter en de bestuursleden worden jaarlijks gekozen door een Algemene Ledenvergadering bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Een bestuursperiode beslaat één jaar en wel van 1 februari tot 1 februari. Alle bestuursleden zijn herkiesbaar. Alle leden kunnen zich verkiesbaar stellen. Zij moeten zich minstens 21 dagen voor de Algemene Ledenvergadering opgeven. 
 

Hoofdstuk 4: De Algemene Ledenvergadering

Art. 11, 
Eenmaal per jaar, houdt de vereniging een Algemene Ledenvergadering, welke wordt voorgezeten door de Voorzitter, waartoe alle leden schriftelijk worden uitgenodigd, met vermelding van de bestuursleden die zich herkiesbaar willen stellen en van hen die voor een bestuursfunctie in aanmerking willen komen en van de agenda.

Art. 12, 
Deze agenda bestaat in ieder geval uit: 
A- De notulen van de vorige vergadering. 
B- Verslag van de activiteiten van het afgelopen bestuursjaar. 
C- Financieel verslag van de penningmeester over het afgelopen bestuursjaar. 
D- Verkiezing van het nieuwe bestuur. 
E- Rondvraag.

Art. 13, 
De vereniging kan een buitengewone Algemene Ledenvergadering beleggen, wanneer het bestuur dit dienstig acht of wanneer tenminste 25% van de stemgerechtigde leden zulks schriftelijk verzoekt. Deze vergaderingen vinden plaats binnen een maand na dato van het verzoek. Alleen zaken, welke aanleiding tot de vergadering geven zullen daarin aan de orde komen. Voor deze vergaderingen worden de leden schriftelijk geconvoceerd.

Art. 14, 
Het quorum van de Algemene en buitengewone Ledenvergadering is 25% van de stemgerechtigde leden. Wordt het quorum niet bereikt, dan zal 30 minuten na de sluiting van de geconvoceerde vergadering een nieuwe vergadering worden geopend.

Art. 15, 
De besluiten van de gewone en buitengewone Algemene Ledenvergaderingen worden genomen met eenvoudige meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist die van de voorzitter, behoudens waar het Huishoudelijk Reglement een hoger stemmen percentage vereist.

Art. 16, 
Elk lid kan zich schriftelijk laten vertegenwoordigen door een ander lid. 
In deze machtiging moet het stemgedrag gespecificeerd worden. 
Het aantal machtigingen aan een persoon heeft een limiet van vijf.

Hoofdstuk 5: Opheffing van de vereniging

Art. 17, 
De opheffing van de Vereniging kan slechts worden voorgesteld door het volledige bestuur of door tenminste 25% van de stemgerechtigde leden.

Art. 18, 
Voor een besluit tot opheffing dient een buitengewone Ledenvergadering te worden geconvoceerd, waarin aanwezig of vertegenwoordigd zijn tenminste twee-derde der stemgerechtigde leden. Het besluit wordt genomen met tenminste 75% van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Deze stemming geschiedt schriftelijk.

Art. 19, 
Na het besluit tot opheffing zullen de eventuele bestaande activa gelijkelijk worden verdeeld onder de leden of voor een charitatief doel worden bestemd, waartoe tijdens de opheffingsvergadering dient te worden besloten. 
 

Hoofdstuk 6: Wijziging van het Huishoudelijk Reglement

Art. 20, 
Voor wijziging van dit Reglement is een Algemene Ledenvergadering vereist. Voorstellen tot wijzingen kunnen gedaan worden door het bestuur of door de leden, tenminste drie weken vóór de Algemene Ledenvergadering, en moeten als zodanig op de agenda worden geplaatst.

Art. 21, 
In alle gevallen,waarin dit reglement niet voorziet, zal het bestuur beslissen. 

Bijgewerkt inclusief goedgekeurde wijzigingen Algemene Leden Vergadering van 11 september 2015.