Statuten 1952

NEDERLANDSCHE VEREENIGING IN COSTA-RICA. (in oprichting)

Concept van de statuten *

Art. 1, Doel der Vereeniging.
De Nederlandsche Vereeniging in Costa-Rica stelt zich ten doel :
a. Het scheppen en onderhouden van een goede onderlinge verstandhouding tussen de in Costa-Rica wonende Nederlanders.
b. Waar nodig, het geven van adviezen en verleenen van hulp aan hier wonende of tijdelijk verblijvende Nederlanders.
c. Het behartigen van de goede naam van Nederland en Nederlanders in Costa-Rica mede door samenwerking met autoriteiten en bevolking, wanneer zulks noodzakelijk of wenschelijk is.

Art. 2.
De Nederlandsche Vereeniging in Costa-Rica heeft geen enkel politiek doel, noch zullen zij of haar leden zich mengen in de politiek van Costa-Rica.
Art. 3.
De Nederlandsche Vereeniging in Costa-Rica heeft geen enkele zakelijke doelstelling, doch treedt uitsluitend adviseerend op, wanneer zulks haar verzocht wordt.

Art. 4, Lidmaatschap.
Lid van de Nederlandsche Vereeniging in Costa-Rica kunnen worden :
a. Alle meerderjarige personen, zoowel manlijk als vrouwelijk, welke de Nederlandsche nationaliteit bezitten.
b. Alle meerderjarige personen, zoowel manlijk als vrouwelijk, welke van Nederlandsche afstamming zijn, ook indien zij genaturaliseerd zijn.
c. Alle meerderjarige personen, zoowel manlijk als vrouwelijk, van andere nationaliteit, welke aan het door deze vereeniging gestelde doel wenschen mee te werken.

Art. 5.
Stemrecht hebben alleen de in Art. 4, onder a en b genoemde leden.

Art. 6.
Zij, die lid wenschen te worden, geven daarvan schriftelijk kennis aan het Bestuur van de Nederlandsche Vereeniging in Costa-Rica. Bij geheime ballotage door de leden der vereeniging moet een adspirant lid minstens drievierde (3/4) van de stemmen van het totaal aantal leden ten zijnen gunsten hebben, wil hij of zij als lid kunnen toetreden.
Adspirant leden, welke minder dan driekwart van het totaal aantal stemmen op zich vereenigen, kunnen geen lid worden en kunnen binnen een termijn van een jaar, te rekenen vanaf de datum van stemmen, niet opnieuw aanvragen om lid te worden.

Art. 7.
Als leden van de vereeniging worden beschouwd de oprichters van deze vereeniging : Th.Peuchen, J.Smids, J.Jaspers, K.Hallebeek, J.Baardse, D.J.Ruyter, J.Westgeest, G.Stekelenburg, G.Laclé en B.Hovenga.

Art. 8. Het Bestuur
Het bestuur bestaat uit 3 leden, n.l. een Voorzitter, een Secretaris en een Penningmeester.
De Voorzitter is belast met de algemeene leiding van de vereeniging, in samenwerking met de Secretaris en de Penningmeester, welke respectievelijk de administratie verzorgen en het geldelijk beheer heeft.
Beslissingen over de dagelijksche gang van zaken worden door het Bestuur genomen, waar nodig met meerderheid van stemmen.
Van vergaderingen houdt de Secretaris de notulen bij in een daarvoor bestemd boek.
Indien het Bestuur belangrijke beslissingen moet nemen, zal een algemeene Ledenvergadering worden uitgeschreven, waarin met meerderheid van stemmen wordt beslist. Er moet minstens 51 % van de leden aanwezig zijn om te kunnen stemmen.
Ieder lid kan slechts een stem uitbrengen.
Gestemd kan worden mondeling of schriftelijk. Alle uitslagen van stemmingen worden door de Secretaris in de notulen van de vergadering vastgelegd.
Over het toelaten van nieuwe leden kan uitsluitend schriftelijk gestemd worden en deze stemming is geheim.
Blanco stemmen worden als ongeldig beschouwd.
Het bestuur treedt jaarlijks in zijn geheel af, doch is terstond herkiesbaar.

Art. 9.
Bij oprichting van de vereeniging op 2 April 1952, is met algemeene stemmen het volgende bestuur gekozen:
Voorzitter: Th. Peuchen
Penningmeester: G.Stekelenburg
Terwijl in de vacature van Secretaris nader een beslissing zal worden genomen door de Voorzitter en de Penningmeester.

Art. 10.
Eenmaal per jaar, op 2 April, belegt het Bestuur een Jaarvergadering, waartoe alle leden schriftelijk worden uitgenodigd. Op deze Jaarvergadering wordt behandelt:
a - Notulen vorige Jaarvergadering.
b - Jaarverslag Bestuur over de gang van zaken.
c - Jaarverslag Penningmeester over de financieele toestand der vereeniging.
d - Aftreden en verkiezing nieuw Bestuur.
e - Rondvraag aan de leden.
f - Sluiting.

Art. 11.
Het bestuur vergadert, wanneer zij dit nodig acht en kan, indien het Bestuur dit wenschelijk acht, ten allen tijde een algemeene leden- vergadering bijeen roepen.

Art. 12.
Eenmaal per maand, op een door het Bestuur vast te stellen datum, wordt een bijeenkomst belegd met alle leden, teneinde het onderlinge contact te onderhouden. Deze bijeenkomst draagt echter niet het karacter van een vergadering.

Art. 13.
De leden zijn verplicht een maandelijksche contributie te betalen welke jaarlijks op de Algemeene Vergadering wordt vastgesteld. Voor het jaar 1952 wordt deze contributie vastgesteld op Cs 10.-- per maand.

Art. 14.
Ingeval een lid wettelijk gehuwd is, betaald alleen de man contributie als vermeld in Art. 13, en kan de vrouw , zonder betaling van contributie lid worden.

Art. 15.
Het staat de leden vrij, zonder opgaaf van redenen, te bedanken als lid van de vereeniging, door schriftelijke kennisgeving aan het Bestuur.

Art. 16.
Leden kunnen, wanneer zij dit in het belang van de vereeniging achten, een Algemeene Ledenvergadering aanvragen bij het Betsuiur. Deze aanvraag moet onderteekend zijn door tenminste 25 % van het totaal aantal leden. Het Bestuur bepaald de datum voor deze vergadering.

Art. 17.
Leden kunnen ten allen tijde bij het Bestuur, hetzij mondeling of schriftelijk, de belangen van de vereeniging naar voren brengen, welke door het Bestuur in behandeling moeten worden genomen.

Art. 18.
In geval van geldelijke steun, kan het Bestuur, in overleg met de leden een bedrag worden vastgesteld, doch kan aan de leden niet de verplichting worden opgelegd, dit te betalen. Geldelijke steun kan dus uitsluitend gegeven worden door vrijwillige bijdragen van de leden.

Art. 19.
Leden waarvan het Bestuur meent, dat het niet wenschelijk is, dat zij lid blijven, kan het lidmaatschap ontnomen worden in een daartoe belegde Algemeene Ledenvergadering, waarin meerderheid van stemmen beslist. Deze stemming is geheim en geschiedt schriftelijk.

Art. 20.
Ontbinding van de vereeniging kan alleen geschieden op aanvraag van tenminste 8 leden, schriftelijk aan het Bestuur. Het Bestuur belegt daartoe een Algemeene Ledenvergadering. Minstens driekwart ( 3/4) van het aantal stemmen van het totaal aantal leden moeten voor een liquidatie worden uitgebracht, wil deze geldig zijn. Een stemming geschiedt schriftelijk.

Art. 21.
Bij ontbinding van de vereeniging volgens Art. 20 zal door de Penningmeester een afrekening worden opgemaakt en de aanwezige gelden, enz. zullen gelijkelijk over de leden verdeeld worden.

Art. 22.
In alle gevallen, waarin deze statuten niet voorzien, beslist het Bestuur.

Noot van de redaktie: Op 15 juni 1952 wordt de officiele Acte van oprichting (Als Club Holandés de Costa Rica) ingeschreven en geprotocoliseerd (7 paginas) bij Notaris Cornelio Vega B.
* letterlijk overgenomen.